• Home
  • Ето какво значи, ако получите писмо от НОИ за пенсиониране

Ето какво значи, ако получите писмо от НОИ за пенсиониране

Хора получават писма от Националният осигурителен институт, в които ги информират кога навършват пенсионна възраст и какви са условията, при които могат да се пенсионирам по чл. 68, ал.

1 от Кодекса за социално осигуряване.

Какво да направите, ако получите такова писмо?

Идентични писма са изпратени до всички лица, които през 2023 г. навършват възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО, уточняват от НОИ. По закон Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за пенсия, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

Писмата са изготвени по еднотипни образци, поотделно за жени и мъже, които са публикувани в рубрика „Физически лица“/“Пенсии по българското законодателство“/“Допълнителна информация, данни и съобщения“.

Трябва да се подчертае, че получаването на уведомително писмо от НОИ не означава, че сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Писмото ви информира, че през 2023 г. навършвате изискуемата от закона обща пенсионна възраст.

За да придобиете право на пенсия, трябва едновременно да сте изпълнили две условия – да сте навършили съответната възраст и да сте придобили необходимия осигурителен стаж.
 
Изискуемата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през 2023 г. е:
 

    навършени 62 години за жените, т.е. родените в периода 01.03.1961 г. – 31.12.1961 г.;
    навършени 64 години и 6 месеца за мъжете, т.е. родените в периода 01.08.1958 г. – 30.06.1959 г.

 
За 2023 г. изискуемият общ осигурителен стаж е, както следва:

за жените – 36 години и 4 месеца;
за мъжете – 39 години и 4 месеца.

istockПенсията се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако срокът е пропуснат – пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението. С оглед на това изпратените от НОИ писма имат за цел да стимулират всяко лице своевременно да предприеме действия за набавяне и оформяне на необходимите документи, удостоверяващи неговия осигурителен стаж и осигурителен доход.

„За установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход след 31.12.1996 г. могат да се използват и наличните данни в информационната система на НОИ. Предвид това ви препоръчваме предварително да проверите дали данните, подадени за Вас от Вашите осигурители, са пълни и точни. При пропуски и несъответствия е необходимо да се свържете със съответния осигурител и да изискате необходимата корекция. Достъпът до данните в информационната система на НОИ е възможен през сайта на института чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК). Той може да ви бъде издаден във всяко териториално поделение (ТП) на НОИ, ако го заявите лично или чрез упълномощено лице“, посочват от НОИ.[istock]
istockСледва да се има предвид, че длъжностните лица по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ не извършват предварителна преценка относно правото и размера на пенсията.
 

Leave A Comment